ЦБ отозвал лицензии у двух московских банков

ЦБ отозвал лицензии у двух московских банков

Источник: https://zelv.ru/ekonomika/11546-tsb-otozval-litsenzii-u-dvukh-moskovskikh-bankov.html