Голодец отказалась возвращать изъятые пенсионные накопления

Голодец отказалась возвращать изъятые пенсионные накопления

Источник: https://zelv.ru/ekonomika/11724-golodets-otkazalas-vozvrashchat-iz-yatye-pensionnye-nakopleniya.html