Ксения Юдаева сообщила о планируемом снижении ключевой ставки

Ксения Юдаева сообщила о планируемом снижении ключевой ставки

Источник: https://zelv.ru/ekonomika/10638-kseniya-yudaeva-soobshchila-o-planiruemom-snizhenii-klyuchevoj-stavki.html