Москва «простила» налогов на 900 млн руб.

осква «простила» налогов на 900 млн руб.

осква «простила» налогов на 900 млн руб.

Источник: https://zelv.ru/ekonomika/10629-moskva-prostila-nalogov-na-900-mln-rub.html