Россия и КНДР резко увеличили рублевые взаиморасчеты

Россия и КНДР резко увеличили рублевые взаиморасчеты

Источник: https://zelv.ru/ekonomika/11043-rossiya-i-kndr-rezko-uvelichili-rublevye-vzaimoraschety.html